Fun Math

Fun Math

Fun Math

“เล่น” เกมคณิตศาสตร์ ผ่านชุดสื่อการสอนที่เด็กๆ ชื่นชอบ
“Play” With Math!  A Mathematics Curriculum That Kids Love
ตรวจทานเนื้อหาและเขียนคู่มือการใช้โดย ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แนวคิดของหลักสูตร
Course Concept

"Fun Math" เป็นสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ออกแบบโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง โดยเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สื่อชุดนี้จึงออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการเล่นเกม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่าน "การเล่น" และได้ใช้สื่อที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

เนื้อหาของสื่อชุดนี้ประกอบด้วย จำนวนและตัวเลข รูปทรง พื้นที่ ตรรกะ ฯลฯ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักทางคณิตศาสตร์ที่เด็กควรรู้ โดยหยิบยกสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กและเรื่องราวในชีวิตประจำวันมาใช้ในการตั้งคำถาม ภาพประกอบในสื่อชุดนี้เป็นภาพการ์ตูนน่ารักที่เด็กๆ ชอบ ทำให้เด็กกระตือรือร้นและเพลิดเพลินไปกับการตอบคำถาม

ตารางโครงสร้างการเรียนรู้
Curriculum Structure

สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
Rich Learning Materials

ในทุกระดับประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ 2 เล่ม และกล่องการเรียนรู้ 1 กล่อง ที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concepts) จากการเล่น

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
Benefits of the Hands-on Learning Approach

 1. กิจกรรมที่ 1 หาสีที่สัมพันธ์กัน แล้วปั๊มดำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยม
  กิจกรรมที่ 2 ใช้แผ่นรูปทรงต่างๆ ทาบเพื่อหารูปทรงที่เหมือนกัน
  แล้วระบายสีตามรูปทรงนั้น
 1. กิจกรรมที่ 1 หาเงาให้พบ
  กิจกรรมที่ 2 ใช้แผ่นโฟมรูปดอกไม้และแผ่นพลาสติก
  รูปทรงกลม ประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วลากเส้นจับคู่เงา
 1. ภายในกล่องการเรียนรู้ มีนาฬิกาพลาสติก
  ให้เด็กนำมาลองหมุนเข็ม เพื่อหาภาพนาฬิกา
  ที่แสดงเวลาตามที่โจทย์กำหนด
Top