วัสดุสนับสนุน

วัสดุสนับสนุน

Learning Activity Books
แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับเด็ก

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
และกรอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ของ สสวท.
ตรวจทานเนื้อหาโดย ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คณิตศาสตร์หรรษา
Number Bus

● ให้เด็กๆ รู้จักตัวเลข จำนวนและการนับ จากการลงมือปฏิบัติและการเล่นเกม
● ตัวเลขขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องตัวเลข
● ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น อ่านและเขียนตัวเลข นับ ระบายสี ลากเส้นโยงหาคำตอบ และติดสติกเกอร์
● พร้อมตารางการเรียนรู้ท้ายเล่ม

ชุด คณิตศาสตร์พาเพลิน
I Love Math 1-6

● เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น
● ออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และเรื่องราวรอบตัวที่เด็กคุ้นเคย
● ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ใช้คำสั่งที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก ให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด การสังเกต และการจดจำ
● มีระดับความยากง่ายหลายระดับ
● ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของเด็ก พร้อมสติกเกอร์และบัตรภาพส่งเสริมการเรียนรู้

ให้เด็กๆ สนุกสนานและเพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้น

ชุด ฝึกทักษะการคิดลับสมอง
Gold Brain Challenges 1-6

● เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น
● บูรณาการความรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับเรื่องราวรอบตัวเด็ก เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และประสบการณ์
● เด็กจะได้พัฒนาทั้งเรื่องภาษา จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
● ระดับความยากง่ายแบ่งเป็น 6 ระดับ
● ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส พร้อมสติกเกอร์ที่ช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อมือ และทำให้เด็กสนุกกับการทำกิจกรรม

เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

สนุกกับตัวเลข
iPlay 1-6

● เหมาะสำหรับเด็กระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น
● พัฒนาทักษะพื้นฐาน และต่อยอดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
● เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความเป็นเหตุเป็นผล
● สอนเรื่องตัวเลข, ปริมาณ, รูปทรง, พื้นที่, ตรรกะ ฯลฯ

ภาพประกอบน่ารัก สติกเกอร์สีสันสดใส ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

เตรียมความพร้อมด้านการเขียน
ชุด ลีลามือหรรษา, ชุด ระบายสีสร้างสรรค์

Fun Handwriting 1-2, Fun Coloring 1-2

● เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ผ่านการลากเส้นระบายสี
● ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสนุกสนาน พร้อมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

ชุด สนุกคิด สนุกทำ ตอน หนึ่งวันของฉัน, ตอน ไปเที่ยวสวนสัตว์
My Joyful Day: Daily Activities, Going to the Zoo

● เรียนรู้ไปพร้อมกับหมีน้อย ผ่านการวาดรูปและติดสติกเกอร์แสนสนุก
● ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา
● กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
● ฝึกสังเกต ฝึกคิด และสนุกไปกับการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน

ขยายต่อยอดจากความรู้เดิม เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ

Top