หนังสือ 4 สาระ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล 3 สาระ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน

หนังสือเสริมประสบการณ์ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อของเล่น ของใช้ที่อยู่รอบตัว คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี เส้น รูปร่าง ยานพาหนะเเละการคมนาคม เทคโนโลยีเเละการสื่อสาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์