หนังสือ 4 สาระ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล 1 สาระ 3 ธรรมชาติรอบตัวฉัน

หนังสือเสริมประสบการณ์ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตเเละสิ่งไม่มีชีวิต สัตว์และพืชน่ารู้ การเจริญเติบโต
เเละการดำรงชีวิตของสัตว์เเละพืช ลม ฟ้า อากาศ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น
รู้จักทรัพยากรธรรมชาติ ดินเเละน้ำ