หนังสือ 4 สาระ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล 2 สาระ 2 บุคคลและสถานที่รอบตัวฉัน

หนังสือเสริมประสบการณ์ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลเเละสถานที่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ บ้าน โรงเรียน ชุมชน
เเละบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่ควรรู้จัก ท้องถิ่นของไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรมเเละประเพณีไทย