แบบฝึกทักษะชีวิต 4 สาระ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล 3 เล่ม 1

หนังสือเสริมประสบการณ์เล่มนี้ ออกเเบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเเละพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ
ให้แก่เด็กปฐมวัย ได้เเก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง เเละการคิดเเก้ปัญหา
ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย