Brain Exercise Games : Connect the Path

เกมหนูน้อยเก่งคิด : ต่อถนนแสนสนุก

1,450 ฿

เกมการศึกษาชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ช่วยพัฒนาความฉลาด สมาธิและเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เด็ก

สำหรับเกมหนูน้อยเก่งคิด ต่อถนนแสนสนุก เด็ก ๆจะได้ฝึกการคิดวางแผน ออกแบบเส้นทางเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นทักษะวิทยาการคำนวณเบื้องต้น (coding) ฝึกการคิดยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาโดยมีเงื่อนไขต่างๆ กำกับ

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 33x43.5x3 cm