Champ Kids Science Kindergarten 1

ปฐมวัยชนะเลิศ วิทยาศาสตร์ อนุบาล 1

60 ฿

-ตรงตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

-กิจกรรม CODING, STEM, PROJECT-BASED LEARNING และบ้านหนูน้อยนักวิทย์

-ครบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งด้านเจตคติที่ดี ด้านทักษะและสาระที่ควรเรียนรู้ ทุกหน้า

-เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

-ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF)

-พัฒนาทักษะเชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์คำตอบ (IQ)

-พัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงและฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้คล่องแคล่ว

พิมพ์ 4 สี จำนวน 32 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , , เขียนโดย: ภัทรวลี นิ่มนวล ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนาด: 21x28 cm