Champ Kids Thai Kindergarten 1

ปฐมวัยชนะเลิศ ภาษาไทย อนุบาล 1

45 ฿

-เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

-เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

-ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF)

– พัฒนาทักษะเชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์คำตอบ (IQ)

– พัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงและฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้คล่องแคล่ว

– ครบทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในกิจกรรมทุกหน้า

-จุดประสงค์การเรียนรู้ครบทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี

พิมพ์ 2 สี จำนวน 32 หน้า

หมวดหมู่: , , , , , , , เขียนโดย: ภัทรวลี นิ่มนวล ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนาด: 21x28 cm