English Handwriting Grade 2

คัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

49 ฿

-ฝึกคัด หัดเขียนตัวอักษรตามทิศทางที่ถูกต้อง

-ฝึกเขียนคำศัพท์ ตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งตามรอยประและเขียนด้วยตนเอง

-ฝึกคัดคำและประโยคในชีวิตประจำวันที่เด็กคุ้นเคย เพื่อให้เด็กนำไปใช้พัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

– มีภาพประกอบเพื่อให้เด็กสนใจและสื่อให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

-ในแต่ละหน้ามีแบบประเมินผลสำหรับครู ผู้ปกครอง และแบบประเมินผลให้เด็กได้ประเมินผลงานของตนเอง เพื่อจะพัฒนาผลงานให้ก้าวหน้าต่อไป

หมวดหมู่: , , , , , , , เขียนโดย: ศุภดา พึ่งหิรัญ ผู้ตรวจ เหมวรรณ ขันมณีขนาด: 21x28 cm