Handwriting & Coloring:Uppercase and Lowercase Letter

เก่งคัด ระบายสี ABC abc ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก

45 ฿

แบบฝึก“ เก่งคัด ระบายสี ABC abc ”  จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะทางการเขียนให้แก่เด็ก ให้เกิดความพร้อมของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ ให้มีความแข็งแรงในการจับดินสอได้มั่นคง  ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เพื่อให้สามารถจับดินสอลากไปตามทิศทางและเป็นรูปร่างตามที่ตามองเห็น เตรียมความพร้อมในการจำ ให้เด็กสามารถจดจำภาพตัวอักษร จำลีลาและทิศทางการเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ได้

แบบฝึกเล่มนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดเขียนเส้นตามรอยประ ตามลำดับทิศทางการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้อง กิจกรรมการฟังและอ่านออกเสียง กิจกรรมการระบายสีรูปภาพตามจินตนาการ

ประโยชน์ของแบบฝึกเล่มนี้

-พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ครอบคลุมครบทุกด้าน

-การจดจำภาพตัวอักษร และการรับรู้ทิศทางในการลาก การหมุนและการบังคับมือในการลากเส้นตามรอยประ

-ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและสายตา ให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

-เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นตเนด้วย A-Z มากถึง 52 คำ

-พิมพ์ 2 สีราคาประหยัด เพิ่มพื้นที่ให้ระบายสีได้มากขึ้น เพิ่มบรรทัดให้คัดได้มากขึ้น