Handwriting for Kids:Lowercase Letter

หนูน้อยเก่งคัด abc

60 ฿

หนังสือชุดกิจกรรม “ หนูน้อยเก่งคัด abc ”  จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะทางการเขียนให้แก่เด็ก ให้เกิดความพร้อมของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ ให้มีความแข็งแรงในการจับดินสอได้มั่นคง  ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เพื่อให้สามารถจับดินสอลากไปตามทิศทางและเป็นรูปร่างตามที่ตามองเห็น เตรียมความพร้อมในการจำ ให้เด็กสามารถจดจำภาพตัวอักษร จำลีลาและทิศทางการเขียนตัวอักษรแต่ละตัว

หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดเขียนเส้นตามรอยประ ตามลำดับทิศทางการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้อง กิจกรรมการฟังและอ่านออกเสียง กิจกรรมการระบายสีรูปภาพตามจินตนาการ

ประโยชน์ของหนังสือกิจกรรมเล่มนี้

-พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ครอบคลุมครบทุกด้าน

-การจดจำภาพตัวอักษร และการรับรู้ทิศทางในการลาก การหมุนและการบังคับมือในการลากเส้นตามรอยประ

-ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและสายตา ให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

-เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ