Handwriting for Kids:Number

หนูน้อยเก่งคัด ตัวเลขอารบิก-ไทย

50 ฿

หนังสือชุดกิจกรรม “ หนูน้อยเก่งคัดตัวเลขอารบิก-ไทย จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะทางการเขียนให้แก่เด็ก ให้เกิดความพร้อมของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ ให้มีความแข็งแรงในการจับดินสอได้มั่นคง  ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เพื่อให้จับดินสอลากไปตามทิศทางและเป็นรูปร่างตามที่ตามองเห็นได้ เตรียมความพร้อมในการจำ ให้เด็กสามารถจดจำภาพตัวเลข จำลีลาทิศทางการเขียนตัวเลขแต่ละตัว รู้ค่าของจำนวนและตัวเลข สร้างเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับจำนวน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานของเด็ก

ประโยชน์ของหนังสือกิจกรรมเล่มนี้

-พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ครอบคลุมครบทุกด้าน

-การจดจำภาพตัวเลข และการรับรู้ทิศทางในการลาก การหมุนและการบังคับมือในการลากเส้นตามรอยประ

-ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและสายตา ให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

-เด็กได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขจากกิจกรรมนับภาพและนับนิ้วมือ