Handwriting for Kids:Thai Alphabet

หนูน้อยเก่งคัด กขค

75 ฿

หนังสือชุดกิจกรรม “ หนูน้อยเก่งคัด A B C ”  จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทางสติปัญญาและพัฒนาทักษะทางการเขียนให้แก่เด็ก ด้วยมุ่งหวังให้เด็กเกิดความพร้อมของกล้ามเนื้อแขน มือ นิ้วมือ ให้มีความแข็งแรงในการจับดินสอให้มั่นคง  การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เพื่อสามารถจับดินสอลากไปตามทิศทางและเป็นรูปร่างที่ตามองเห็น ได้เตรียมความพร้อมในการจำ ให้เด็กสามารถจดจำภาพตัวอักษร จำลีลาและทิศทางการเขียนตัวอักษรแต่ละตัว เสริมสร้างความสนใจและความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็ก

-พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทุกด้าน

-ปูพื้นฐานการอ่านการเขียนในระดับต่อไป

-จดจำภาพและตัวอักษร รับรู้ทิศทางในการลาก หมุนและบังคับมือในการลากเส้นตามรอยประ

-ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ทำให้มือและสายตาทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น

-เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

-เด็กได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขจากกิจกรรมนับภาพและนับนิ่วมือ

 

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 21x28 cm