Handwriting : Vowels and compound words

เก่งคัด หัดอ่าน สระและคำประสมสระ

45 ฿/เล่ม

แบบฝึก “ เก่งคัด หัดอ่าน สระและคำประสมสระ ”

-เตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสระในภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมตามวัย

-เตรียมความพร้อมด้านการจำ ให้เด็กสามารถจำรูปสระ รู้จักการอ่านออกเสียงสระแต่ละตัว

-ฝึกอ่านคำพื้นฐานที่เกิดจากการประสมสระกับพยัญชนะในหมวดอักษรไทย 3 หมู่ ทั้งอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

-ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้ประสานสัมพันธ์กับตา โดยการฝึกจับดินสอให้มั่นคงและสามารถลากเส้นไปตามทิศทางที่มองเห็น

-มีภาพประกอบที่ช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายและเพลิดเพลินกับการระบายสี ซึ่งจะช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรง เขียนได้ทนขึ้น

-พิมพ์ 2 สี เพื่อแยกพยัญชนะและสระ เด็กๆจะได้สังเกตสระได้ง่ายขึ้น