Hello Mandarin Textbook 1

หนังสือเรียน Hello Mandarin 1

220 ฿

ให้เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาจีนกลาง โดยการสังเกตภาพ ฟังบทสนทนา อ่านประโยค ฝึกการฟัง พูด อ่านและเขียน
ศึกษาโครงสร้างประโยค เรียนรู้คำศัพท์ พร้อมทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจ เช่น แบบฝึกฟังและตอบคำถาม วงกลมและระบายสี แต่งประโยคจากโครงสร้างที่กำหนด ฝึกสนทนาสื่อสารอย่างง่าย และสอนลำดับขีดของตัวอักษรจีนกลาง

หมวดหมู่: , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 21x28 cm