I have it, too.

ฉันก็มีเหมือนกันนะ

450 ฿/เล่ม

ชุด นิทานเสริมประสบการณ์สาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (นิทาน 4 สาระ) Big Book

-มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

-เด็ก ๆ จะได้รู้จักชื่อและรูปร่างของอวัยวะต่าง ๆ  รู้จักหน้าที่ของอวัยวะ และวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย รู้จักเปรียบเทียบอวัยวะของตนเองกับสัตว์ที่เด็กรู้จัก

-มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดแทรกในแต่ละหน้า ให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์หาคำตอบ

-มี QR Code  สำหรับให้สแกนฟังเพลง ชมคลิปวิดีโอ และดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวน 16 หน้า