Learning with Dough : Alphabet

ปั้น เขียน เรียนสนุก : ABC

530 ฿

ในกล่องประกอบด้วย แผ่นกิจกรรม A-Z และ a-z จำนวน 26 แผ่น 52 กิจกรรม (ไม่รวมแป้งโด)

-เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้รูปร่างและลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผ่านการปั้นแป้งโดตามแบบโครงร่าง

-เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรละ 2 คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล

เด็กๆจะได้เรียนรู้ลำดับและทิศทางการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยการคัดเขียนตามรอยประ

-ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการปั้นแป้งโด เติมส่วนที่หายไป

-มีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 32*25*4.5 cm