Let’s Catch the Little Fishes

เล่นไล่จับปลาน้อยด้วยกันนะ

125 ฿

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับนิทานเรื่อง “เล่นไล่จับปลาน้อยด้วยกันนะ”  เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่อง มารยาทพื้นฐาน การไหว้ในโอกาสต่างๆ การปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของสังคมด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และทัศนคติที่ดี

นิทานเรื่องนี้ อาบูกับเพื่อนๆ จะชวนเด็ก ๆ มาเล่นไล่จับปลาน้อย ที่เกิดจากการนำมือขวากับมือซ้ายมาประกบกัน กลายเป็นปลาน้อย 1 ตัว ปลาน้อยแหวกว่ายอยู่รอบตัวเรา ในตอนเช้าที่พบคุณครู ตอนเย็นระหว่างที่เดินทางกลับบ้าน ตอนที่กำลังเล่นสนุกอยู่กับเพื่อน ๆ  ตอนที่ผู้ใหญ่ให้ของ เมื่ออ่านจบแล้ว ให้เด็ก ๆ ลองนับดูว่า ในหนังสือเล่มนี้มีปลาน้อยอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: ณิชชาภัทร พรมสุวรรณขนาด: 25x25 cm