Let’s Go to School

ไปโรงเรียนด้วยกันนะ

125 ฿

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับนิทานเรื่อง“ไปโรงเรียนด้วยกันนะ” เด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการเดินทางไปโรงเรียนด้วยยานพาหนะชนิดต่าง ๆ การปฏิบัติตัวขณะเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: ณิชชาภัทร พรมสุวรรณขนาด: 25x25 cm