Monkey’s Flower Garden

สวนดอกไม้ของลิงน้อย

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง  “สวนดอกไม้ของลิงน้อย” เป็นเรื่องราวของลิงน้อยที่มีสวนดอกไม้แสนสวย แต่เขาไม่อยากให้คนอื่นมาชื่นชมดอกไม้ของเขา ลิงน้อยจึงทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ใครได้เห็นดอกไม้แสนสวยเหล่านั้น

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: อูโป่วหลิง แปลโดย: อารียา แซ่ย่างขนาด: 20x20 cm