My dad can’t see

พ่อของฉันมองไม่เห็น

520 ฿/เล่ม

ชุด นิทานส่งเสริมสมรรถนะแสนสนุก Big Book

เรื่องเล่าของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

-ส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรม

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวนหน้า 24 หน้า