Our Family

ครอบครัวเดียวกัน

450 ฿/เล่ม

ชุด นิทานเสริมประสบการณ์สาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (นิทาน 4 สาระ) Big Book

-มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

-เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ความหมายของครอบครัว รู้จักสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

-มี QR Code  สำหรับให้สแกนฟังเพลง ชมคลิปวิดีโอ และดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน