Student book Kindergarten LSK 1/2

หนังสือเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2

35 ฿

หนังสือเสริมประสบการณ์เล่มนี้ ออกเเบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเเละพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กปฐมวัย ได้เเก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง เเละการคิดเเก้ปัญหาผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย

หมวดหมู่: , , , , , , เขียนโดย: ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนาด: 21x28 cm