Student book Kindergarten 1/4

หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด สิ่งต่างๆ รอบตัวฉัน อนุบาล 1

50 ฿

หนังสือเสริมประสบการณ์ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อของเล่น ของใช้ที่อยู่รอบตัว คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี เส้น รูปร่าง ยานพาหนะเเละการคมนาคม เทคโนโลยีเเละการสื่อสาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์