Student book Kindergarten 3/1

หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด ตัวฉัน อนุบาล 3

50 ฿

หนังสือเสริมประสบการณ์ เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบอกชื่อเเละเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง รู้จักเปรียบเทียบความเเตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น รู้จักประสาทสัมผัสทั้ง 5 รู้จักสังเกตการเจริญเติบโต เเละการดำรงชีวิตของตนเอง การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย หลักความปลอดภัย การปฏิบัติตนเป็นเด็กดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม

สารบัญ

-แรกรับประทับใจ

-ร่างกายที่รัก

-ประสาทสัมผัสทั้ง 5

-เติบโตและแข็งแรง

-ปลอดโรค ปลอดภัย

-เด็กเอ๋ย เด็กดี