Thai Handwriting Grade 3

คัดลายมือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

49 ฿

-คัดง่าย ถูกวิธี ตัวอักษรตามตัวแบบหลักของราชบัณฑิตยสภา คัดตามรอยประและเขียนเองบนเส้นพื้นหลังซึ่งเป็นบรรทัด 5 เส้น

-คัดคำตามพยัญชนะและสระจากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

-เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจของเด็ก

-มีภาพประกอบให้เด็กเข้าใจความหมายได้ง่าย

-ท้ายหน้ามีตารางให้ครูประเมินผลงาน และเด็กได้ประเมินความพึงพอใจในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้นาการเขียนด้วยตนเอง