The Uninvited Guest of the Sea

แขกที่ไม่ได้รับเชิญของท้องทะเลแสนสุข

65 ฿

ชุด นิทานจับใจความตามแนวคิดของ Brain-based  Learning

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีทักษะด้านการจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-based  Learning-BBL)

สำหรับนิทานเรื่อง “แขกที่ไม่ได้รับเชิญของท้องทะเลแสนสุข” เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลแสนสุขซึ่งสวยงามและใสสะอาด จนกระทั่งวันหนึ่ง น้ำทะเลมีกลิ่นและรสเปลี่ยนไป พวกสัตว์ทะเลจึงรีบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้