Three Seasons Valley

หุบเขาสามฤดู

450 ฿/เล่ม

ชุด นิทานเสริมประสบการณ์สาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (นิทาน 4 สาระ) Big Book

-มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว

-เด็ก ๆ จะได้รู้จักฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว รู้จักสังเกตสภาพอากาสที่แตกต่างกันใน 3 ฤดู รู้จักวิธีปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาล รู้ประโยชน์และโทษที่เกิดจากฤดูกาลต่าง ๆ

มีปริศนาคำทายเพื่อให้เด็กทายว่าเป็นฤดุอะไร โดยมีภาพเฉลยในหน้าถัดไป

-มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดแทรกอยู่ในแต่ละหน้า

-มี QR Code  สำหรับให้สแกนฟังเพลง ชมคลิปวิดีโอ และดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน