What’s That Noise?

เสียงใครร้องไห้อยู่นะ

125 ฿

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับนิทานเรื่อง “เสียงใครร้องไห้อยู่นะ” เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่อง การประหยัด มัธยัสถ์ ความพอเพียง ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย ผ่านเรื่องราวของอาบูที่ไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วเกิดอยากได้รถของเล่นสุดเท่ขึ้นมา เขาร้องไห้งอแงจนได้รถของเล่นสมใจ แต่เสียงร้องไห้แง ๆ ก็ยังไม่หายไป เด็ก ๆ ลองฟังซิว่า เสียงใครร้องไห้อยู่นะ

หมวดหมู่: , , , , เขียนโดย: ณิชชาภัทร พรมสุวรรณขนาด: 25x25 cm