หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
ดำเนินการในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
ได้แนวคิดมาจากโครงการต้นแบบของประเทศอังกฤษ (Bookstart UK)
ซึ่งเริ่มต้นโครงการเมื่อปี พ.ศ.2538 และโครงการตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยให้ความสำคัญ
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-9 เดือน
ด้วยการมุ่งเน้นให้พ่อ แม่ทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง
รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ ตั้งแต่วัยเยาว์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)ได้เผยแพร่
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งมีหนังสือของบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

Teacher in Nature

ครูสอนออกกำลังกายในธรรมชาติ

 

When Will It Rain
ฝนใกล้จะตกหรือยังนะ

 

Colorful Cities
เมืองหลากสี

 

Magical Hot Spring
บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์

 

Kata, the Garbage Eater
ข่าต๋า

 

Titi Don’t Want to Eat Broccoli
ตีตี้ไม่อยากกินบรอกโคลี

 

Ha Ha Ha School
โรงเรียนฮะ ฮ่า ฮ่า

 

Cleaning day
วันทำความสะอาด

 

The Thrifty Hippo
ไอศกรีมของฮิปโป

 

Juan Juan’s Beautiful Tail
หางแสนสวยของจวนจวน