หนังสือ 4 สาระ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล 1 สาระ 1 ตัวฉัน

หนังสือเสริมประสบการณ์ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การเรียกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกาย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเจริญเติบโต การดำรงชีวิต การดูแลตนเองเบื้องต้น
การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย