คำถามที่ 2 หากสินค้ามีตำหนิ สามารถเปลี่ยนคืนได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าพร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ส่งมาที่