Champ Kids English Kindergarten 1

ปฐมวัยชนะเลิศ ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1

45 ฿

-ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

-เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

-ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF)

-พัฒนาทักษะเชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์คำตอบ (IQ)

– พัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงและฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้คล่องแคล่ว

-ครบทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในกิจกรรมทุกหน้า

พิมพ์ 2 สี จำนวน 32 หน้า