Student book Kindergarten 1/1

หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด ตัวฉัน อนุบาล 1

50 ฿

หนังสือเสริมประสบการณ์ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การเรียกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเจริญเติบโต การดำรงชีวิต การดูแลตนเองเบื้องต้น การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย