Hello Mandarin Workbook 1

แบบฝึกหัด Hello Mandarin 1

100 ฿

มี QR Code สำหรับดาวน์โหลดโจทย์ คำถาม คำศัพท์ของแต่ละบท เพื่อให้เด็กฝึกทักษะการฟัง
การคิดตัดสินใจ ก่อนจะตอบคำถาม นอกจากนั้นยังมีทบทวนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ เพื่อให้เด็กอ่านตาม
• ฟังคำถาม แล้วขีดเครื่องหมายลงในช่องว่างของภาพคำตอบ
• ฟังคำศัพท์ แล้วออกเสียงตาม
• สังเกตภาพแล้วหาคำตอบ
• ลากเส้นแล้วฝึกคัด
• ฝึกคัดตัวอักษร

หมวดหมู่: , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์คัง ซวน ไต้หวันขนาด: 21x28 cm