Learning with Dough : Number

ปั้น เขียน เรียนสนุก : 1-20, ๑-๑๐

580 ฿

ในกล่องประกอบด้วย แผ่นกิจกรรม ตัวเลข 1-20 และ ๑-๑๐ จำนวน 30 แผ่น 60 กิจกรรม (ไม่รวมแป้งโด)

-เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข ทั้ง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน

-เด็กๆ จะได้เรียนรู้รูปร่างและลักษณะของตัวเลขผ่านการปั้นแป้งโดตามแบบโครงร่าง

-เด็กๆจะได้เรียนรู้ลำดับและทิศทางการเขียนตัวเลขทั้งไทยและอารบิกที่ถูกต้อง โดยการคัดเขียนตามรอยประ

-ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการปั้นแป้งโด เติมส่วนที่หายไปตามจำนวนที่กำหนดให้

-พลิกด้านหลัง มีกิจกรรมให้ปั้นตามโจทย์และนับจำนวน

-ทุกแผ่นกิจกรรมมีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ครูหรือผู้ปกครองนำไปปรับใช้ บูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องการรู้ค่าของจำนวนมากยิ่งขึ้น

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 32*25*4.5 cm