Learning with Dough : Thai Alphabet

ปั้น เขียน เรียนสนุก : กขค

495 ฿

ในกล่องประกอบด้วย แผ่นกิจกรรม ก-ฮ 22 แผ่น 44 กิจกรรม (ไม่รวมแป้งโด)

-เด็กๆจะได้เรียนรู้รูปร่างและลักษณะของพยัญชนะไทย ผ่านการปั้นแป้งโดตามแบบโครงร่าง

-เด็กๆ จะได้เรียนรู้ลำดับและทิศทางการเขียนที่ถูกต้อง โดยการคัดเขียนตามรอยประ

-ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการปั้นแป้งโด เติมส่วนที่หายไป

หมวดหมู่: , , , , , เขียนโดย: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ K-KIDSขนาด: 32*25*4.5 cm